- Hide menu

Where we eat… Sachi…Koba-san

Sachi Sushi – chef Toshiyuki Kobayashi